Sledujte aktuální dění v Pasáži Lucerna. Vždy čerstvé zásoby aktualit pro vás připravuje Prokop Havel.


Doporučujeme

Art Exhibition: Julia Azza

Vzpomínám na obraz, který jsem viděla každý večer, když jsem zavřela oči.
A pamatuji si, že jsem měla obrovskou touhu ho malovat, ale nevěděla jsem jak. Byla to představa zářivého podzimního lesa, fantazie. Asi po měsíci jsem si uvědomila, že jediný způsob, jak skutečně oživit obraz z mé mysli, je pokusit se ho namalovat. Další den jsem tedy zakoupila kvaš a papír a namísto snění o lese ho začala kreslit. Bylo to před 8 lety a bylo to naposledy, kdy jsem použila kvaš.

Mým vzorem byl zpočátku Leonid Afremov, rusko-izraelský moderní impresionistický umělec. Studovala jsem jeho obrazy a snažila se je překreslit a malovat jeho technikou. Tato zkušenost mě povzbudila k vlastní tvorbě a následování vlastních myšlenek. Od té doby se moje malířské náčiní skládá z olejových a akrylových barev, špachtle a plátna.

V umění je důležité najít, co se vám opravdu líbí, jaká je vaše touha a vaše vášeň. Mojí vášní je skulpturální malba - mám ráda vizuální efekt, který vznikne nanášením velkého objemu olejů, když se například textura květů zdá být tak reálná! Když máte pocit, jako byste se ocitli skutečně uvnitř malby, můžete projít polem, dotknout se hory nebo se svézt na vlně. Moje láska ke skulpturální malbě vznikla díky objevení malíře Justin Gaffrey. Fascinovaně jsem pozorovala jeho umělecká díla a pokoušela se vytvářet kompozice v podobném stylu. Při použití olejových barev ale trvalo proschnutí vrstev až šest měsíců. Hledala jsem proto nové techniky malby a objevila modelovací pastu. Pomocí modelovací pasty jako podkladove vrstvy vytvářím nejprve základ pro zesílení efektu světla, struktury a tvarů; následně pak nanášením olejů na tento povrch vyzdvihnu barvy a jejich sytost.

Díky této technice vznikly dvě linie mé tvorby: krajiny a abstrakce. Cítím se vždy tak malá proti úžasné síle přírody. Voda, oheň, vzduch a země - energie každého elementu mě přitahuje jako magnet, probouzí moji představivost a vytváří snové obrazy, které se snažím zachytit.
Abstraktní vize vznikají celé v mé fantazii a dávají tak mé kreativitě volnost. Zde také příroda existuje, i když v abstraktní podobě. Stromy, skály, zvukové vlny - každý den jsme obklopeni přírodou.

Zobrazuji to na plátně - všechno, co cítím, všechno, co vidím a všechno co žije ve mně.

+420 776 559 165
azzajulia7@gmail.com
www.azzajulia.com

I remember seeing the picture every night when I closed my eyes, and remember having a strong desire to paint it. However, I was unable to draw. The dream was of a yellow wood - a fantasy image from my memory. It lasted about a month, until I finally realised that if I want to actually create this image from my mind - I’d have to make it! I went to an art shop, bought gouache and paper, and, the next night, instead of dreaming about the forest, I began to draw it. This was around eight years ago, and was the last time I drew with gouache.

While searching for a muse to be able to paint this incredible wood, I ran into Leonid Afremov, a Russian-Israeli modern impressionist artist, who became my mastermind. His artworks inspired me to create my own. I started by re-drawing his masterpieces, and this experience encouraged me to follow my own ideas. Since that time, my tools consist of oil paint, palette knife, and canvas. And, as a perfect addition, I discovered acrylic paint.

In art, it’s really important to understand what you really like, what your desire is, and your passion. My passion is sculptural painting - I can’t resist using a huge volume of oils when, for example, the texture of a flower seems so real. When you feel as though you are actually inside the painting, when you can smell the field, touch the mountain, or ride the wave. This love of sculptural painting is due to another artist, Justin Gaffrey. I became crazy just looking at his artworks and started to create work in a similar style. But, because I was using oils, the deep layers could take up to six months to dry. This isn’t too handy! I have therefore discovered an excellent technique - using modelling paste as a base layer, creating a foundation for strengthening the effect of light, texture, and shapes; and then using oils on the surface of the paste to create colours and saturation.

Using this technique, I created my two lines of art: landscapes and abstractions.
I feel so small in relation to nature’s awesome power, but am deeply animated by it. Water, fire, air, and earth - the strength of each attracts like a magnet, inspiring me to draw them while using imagination and images from my past.
The abstract vision plays mostly on fantasy, thus setting me free. Here, too, nature exists, though in an abstract form. Trees, rocks, sound waves - we’re surrounded by nature every day.

I display it on canvas - all that I feel, all that I see, all that I live with.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537